快捷搜索:

卷珠帘·记得来时春未暮

卷珠帘·记得来时春未暮原文

【卷珠帘】

记得来时春未暮, 执手攀花, 袖染花梢露。

暗卜春心共花语, 争寻双朵争先去。 

多情因甚相辜负, 轻拆轻离, 欲向谁分诉。 

泪湿海棠花枝处, 东君空把奴分付。

卷珠帘·记得来时春未暮拼音解读

【juàn zhū lián 】

jì dé lái shí chūn wèi mù , zhí shǒu pān huā , xiù rǎn huā shāo lù 。

àn bo chūn xīn gòng huā yǔ , zhēng xún shuāng duǒ zhēng xiān qù 。 

duō qíng yīn shèn xiàng gū fù , qīng chāi qīng lí , yù xiàng shuí fèn sù 。 

lèi shī hǎi táng huā zhī chù , dōng jun1 kōng bǎ nú fèn fù 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: